Nikon D200 Camera And Lens

Nikon D200 Camera And Lens - မြန်မာ
Nikon D200 Camera And Lens - မြန်မာ
Nikon D200 Camera And Lens - မြန်မာ
Nikon D200 Camera And Lens - မြန်မာ
Nikon D200 Camera And Lens - မြန်မာ
Nikon D200 Camera And Lens - မြန်မာ
  • Nikon D200 Camera And Lens - မြန်မာ
  • Nikon D200 Camera And Lens - မြန်မာ
  • Nikon D200 Camera And Lens - မြန်မာ
  • Nikon D200 Camera And Lens - မြန်မာ
  • Nikon D200 Camera And Lens - မြန်မာ
  • Nikon D200 Camera And Lens - မြန်မာ

Nikon Body D200
Lens 18 -55 VR lens
Lens 55-200 VR lens
Original Charger and battery +
အပိုတစ္လံု battery
ပံုပါအတိုင္းေရာင္ရန္ရိွသည္
‌စိတ္ဝင္စားပါက ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
SC 8000 ေက်ာ္ေလး
တစ္လက္ကိုင္ တစ္လးံုပိုေနလိုျပန္ေရာင္းတာပါ ။

ေရာင္းသူ: ေအာင္ေဇာ္သိန္း

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။