ကေလး ပုခက္ - မြန်မာ
ကေလး ပုခက္ အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
70,000 Ks
Hitachi Vacuum Cleaner 2000W - မြန်မာ
Hitachi Vacuum Cleaner 2000W အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
1.17 LKs
Beko Washing Machine - မြန်မာ
Beko Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
3.50 LKs
Samsung 2 Doors Refrigerator  - မြန်မာ
Samsung 2 Doors Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
5.99 LKs
ELBA Water Dispenser - မြန်မာ
ELBA Water Dispenser အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
40,000 Ks
ကြ်န္းဆက္တီ - မြန်မာ
ကြ်န္းဆက္တီ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
3.50 LKs
Chigo Air-Con 1hp - မြန်မာ
Chigo Air-Con 1hp အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
1.60 LKs
1HP Chigo Air-Con - မြန်မာ
1HP Chigo Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
1.60 LKs