ပ်ားရည္စစ္စစ္ - မြန်မာ
ပ်ားရည္စစ္စစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
10,000 Ks