Type C USB  ျကိုး - မြန်မာ
Type C USB ျကိုး မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1,000 Ks
iPhone နားျကပ္ - မြန်မာ
iPhone နားျကပ္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2,000 Ks
Samsung နားျကပ္ - မြန်မာ
Samsung နားျကပ္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1,000 Ks
iPhone Charger - မြန်မာ
iPhone Charger မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
3,000 Ks
Samsung Charger - မြန်မာ
Samsung Charger မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
3,000 Ks
MPT Sim Card - မြန်မာ
MPT Sim Card မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, အလုံ
10,000 Ks
MPT Sim Card - မြန်မာ
MPT Sim Card မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, အလုံ
3,000 Ks