ဆုိဖာ ထိုင္ခံု - မြန်မာ
ဆုိဖာ ထိုင္ခံု ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
50,000 Ks
ဆိုဖာထိုင္ခုံ - မြန်မာ
ဆိုဖာထိုင္ခုံ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
3.80 LKs
ကၽြန္းဘီဒို - မြန်မာ
ကၽြန္းဘီဒို ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
100,000 Ks
Sofa - မြန်မာ
Sofa ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
37,000 Ks
ေလထိုးေမြ႔ယာ - မြန်မာ
ေလထိုးေမြ႔ယာ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
33,000 Ks
Pressure Cooker - မြန်မာ
Pressure Cooker အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
20,000 Ks
Washing Machine - မြန်မာ
Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
2.00 LKs