လက္ျပတ္အက်ႌ - မြန်မာ
လက္ျပတ္အက်ႌ အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
7,500 Ks
ပုဆိုး - မြန်မာ
ပုဆိုး အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္မ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
6,000 Ks
အစင္းတီရွပ္ - မြန်မာ
အစင္းတီရွပ္ အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
4,000 Ks