ၾကက္ဥလိပ္စက္ - မြန်မာ
ၾကက္ဥလိပ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
11,500 Ks
အစာေျခခြက္ - မြန်မာ
အစာေျခခြက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
4,000 Ks
Panasonic Refrigerator - မြန်မာ
Panasonic Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
2.00 LKs
Refrigerator - မြန်မာ
Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
100,000 Ks
Mattress, Refrigerator, Gree Aair-Con, Wardrobe - မြန်မာ
Mattress, Refrigerator, Gree Aair-Con, Wardrobe အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
100,000 Ks
Bread Toaster - မြန်မာ
Bread Toaster အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
10,000 Ks
Electric Cooker - မြန်မာ
Electric Cooker အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
14,000 Ks
Samsung Refrigerator - မြန်မာ
Samsung Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
2.50 LKs