ကေလး ပုခက္ - မြန်မာ
ကေလး ပုခက္ အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
70,000 Ks
ကေလးတြန္းလွည္း - မြန်မာ
ကေလးတြန္းလွည္း အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
35,000 Ks
ကေလးစီးစက္ဘီး - မြန်မာ
ကေလးစီးစက္ဘီး အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
1.50 LKs
Battery Car - မြန်မာ
Battery Car အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ျပင္ဦးလြင္
49,000 Ks
ကေလးပုခက္ - မြန်မာ
ကေလးပုခက္ အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ျပင္ဦးလြင္
39,000 Ks