ကဒ္ေလာင္းစက္ - မြန်မာ
ကဒ္ေလာင္းစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, မႏၱေလး
70,000 Ks
ပါကင္ပိတ္စက္ - မြန်မာ
ပါကင္ပိတ္စက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, မႏၱေလး
4.50 LKs
Laser Level Measuring Equipment - မြန်မာ
Laser Level Measuring Equipment စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
18,000 Ks
Canon Copier Ir 4570  - မြန်မာ
Canon Copier Ir 4570 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
6.00 LKs