အေျကာ္ကန္ - မြန်မာ
အေျကာ္ကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, မႏၱေလး
58,000 Ks
ေျခနင္းပိတ္စက္ - မြန်မာ
ေျခနင္းပိတ္စက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, မႏၱေလး
1.50 LKs