တယ္လီယာေခြး - မြန်မာ
တယ္လီယာေခြး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
85,000 Ks
တယ္လီယာေခြးပု - မြန်မာ
တယ္လီယာေခြးပု အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
85,000 Ks
Pug Puppy - မြန်မာ
Pug Puppy အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
3.00 LKs
ၾကက္ျဖဴ - မြန်မာ
ၾကက္ျဖဴ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
100,000 Ks
Super Red Dragon Flowerhorn Fish  - မြန်မာ
Super Red Dragon Flowerhorn Fish အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
60,000 Ks
Halfmoon Fish - မြန်မာ
Halfmoon Fish အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
1,500 Ks
Giant Alaskan Puppy - မြန်မာ
Giant Alaskan Puppy အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
4.50 LKs
Halfmoon Fish - မြန်မာ
Halfmoon Fish အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
1,500 Ks