ယုန္ - မြန်မာ
ယုန္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
2,000 Ks
၂ေပ × ၁ေပ ငါးကန္ - မြန်မာ
၂ေပ × ၁ေပ ငါးကန္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
10,000 Ks
Pug Puppy - မြန်မာ
Pug Puppy အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
2.70 LKs
Alsatian Puppy - မြန်မာ
Alsatian Puppy အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
7.00 LKs
ၾကက္ဆင္ - မြန်မာ
ၾကက္ဆင္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
80,000 Ks
ေရႊတစ္စုပ္ ၾကက္ - မြန်မာ
ေရႊတစ္စုပ္ ၾကက္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
9,000 Ks
Platinum Fighter Fish - မြန်မာ
Platinum Fighter Fish အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
10,000 Ks
Super Orange Fighter Fish - မြန်မာ
Super Orange Fighter Fish အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
8,000 Ks