အိပ္ယာခင္း - မြန်မာ
အိပ္ယာခင္း အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပုသိမ္ၾကီး
16,500 Ks
Kids Slide - မြန်မာ
Kids Slide အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
20,000 Ks
LG Refrigerator - မြန်မာ
LG Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မဟာေအာင္ေၿမ
1.20 LKs
Corolla CL-3900 Generator - မြန်မာ
Corolla CL-3900 Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
2.70 LKs
Baby Toilet - မြန်မာ
Baby Toilet အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
6,000 Ks
Daewoo Air-Con 1 HP - မြန်မာ
Daewoo Air-Con 1 HP အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
1.25 LKs
Vernica Touch Screen Oven - မြန်မာ
Vernica Touch Screen Oven အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
20,000 Ks