ေရဘူးလွလွေလး - မြန်မာ
ေရဘူးလွလွေလး အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
6,000 Ks
ကြ်န္းဆက္တီ - မြန်မာ
ကြ်န္းဆက္တီ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
3.50 LKs
Chigo Air-Con 1hp - မြန်မာ
Chigo Air-Con 1hp အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
1.60 LKs
Best Way Air Bed - မြန်မာ
Best Way Air Bed အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
20,000 Ks
1HP Chigo Air-Con - မြန်မာ
1HP Chigo Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
1.60 LKs
Aluminium Show Case - မြန်မာ
Aluminium Show Case ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
70,000 Ks