အ၀တ္ထည့္ျခင္း - မြန်မာ
အ၀တ္ထည့္ျခင္း အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မဟာေအာင္ေၿမ
3,500 Ks
Toshiba Air-Con - မြန်မာ
Toshiba Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
70,000 Ks
Hitachi Washing Machine - မြန်မာ
Hitachi Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
85,000 Ks
Nibban ေရခဲေသတၱာ - မြန်မာ
Nibban ေရခဲေသတၱာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပုသိမ္ၾကီး
2.30 LKs
ပန္ကာ - မြန်မာ
ပန္ကာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
8,000 Ks
ေရဘူးလွလွေလး - မြန်မာ
ေရဘူးလွလွေလး အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
6,000 Ks
Automatic Transformer 10KVA - မြန်မာ
Automatic Transformer 10KVA အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းၿမသာစည္
3.20 LKs