ေရသန္ ့စက္ - မြန်မာ
ေရသန္ ့စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
25,000 Ks
Samsung Washing Machine - မြန်မာ
Samsung Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
2.00 LKs
Panasonic Fridge - မြန်မာ
Panasonic Fridge အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
2.00 LKs
ေရပူေရေအးစက္ - မြန်မာ
ေရပူေရေအးစက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ၿပင္ဦးလြင္
75,000 Ks
ေလမွုတ္စက္ - မြန်မာ
ေလမွုတ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
15,000 Ks
My Pesonal Cup - မြန်မာ
My Pesonal Cup အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
5,000 Ks
Bath Towel - မြန်မာ
Bath Towel အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
6,000 Ks