ဝယ္မည္ - မြန်မာ
ဝယ္မည္ ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မဟာေအာင္ေၿမ
0 Ks
Desktop &Gaming Desktop PC - မြန်မာ
Desktop &Gaming Desktop PC ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္ဆည္
4.50 LKs
Cannon MF3010 Printer - မြန်မာ
Cannon MF3010 Printer ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
5.50 LKs
Canon Printer  - မြန်မာ
Canon Printer ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
1.20 LKs
Desktop Computer One Set - မြန်မာ
Desktop Computer One Set ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, အမရပူရ
2.80 LKs
Cannon Scanner - မြန်မာ
Cannon Scanner ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
35,000 Ks
HP Deskjet GT 5820 Colour Printer - မြန်မာ
HP Deskjet GT 5820 Colour Printer ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
1.50 LKs
Hard Disk - မြန်မာ
Hard Disk ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
40,000 Ks