ပန္ဒါအိတ္ - မြန်မာ
ပန္ဒါအိတ္ အိတ္ႏွင့္ဖက္ရွင္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
11,000 Ks
Bags - မြန်မာ
Bags အိတ္ႏွင့္ဖက္ရွင္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
2.80 LKs
Handmade ႀကိမ္အိတ္ - မြန်မာ
Handmade ႀကိမ္အိတ္ အိတ္ႏွင့္ဖက္ရွင္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား, မဟာေအာင္ေၿမ
20,000 Ks
ေက်ာပိုးအိတ္ - မြန်မာ
ေက်ာပိုးအိတ္ အိတ္ႏွင့္ဖက္ရွင္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
5,500 Ks
Shoulder Bag - မြန်မာ
Shoulder Bag အိတ္ႏွင့္ဖက္ရွင္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
9,000 Ks