ပ်ားရည္​စစ္​စစ္​ - မြန်မာ
ပ်ားရည္​စစ္​စစ္​ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ေညာင္ဦး
6,000 Ks
Crab Dish Small - မြန်မာ
Crab Dish Small စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ခ်မ္းၿမသာစည္
9,000 Ks
Crab Dish - မြန်မာ
Crab Dish စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ခ်မ္းၿမသာစည္
15,000 Ks
ဝက္ေခါက္ေၾကာ္ - မြန်မာ
ဝက္ေခါက္ေၾကာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
15,000 Ks
Fruit Pizza - မြန်မာ
Fruit Pizza စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
6,000 Ks
Sausage Pizza - မြန်မာ
Sausage Pizza စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
6,000 Ks