ဂ်င္းကုတ္ - မြန်မာ
ဂ်င္းကုတ္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, မႏၱေလး
9,600 Ks
ကုတ္အထူ - မြန်မာ
ကုတ္အထူ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, မႏၱေလး
11,300 Ks