လမ္းေလၽွာက္စက္ - မြန်မာ
လမ္းေလၽွာက္စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
80,000 Ks
Unicycle - မြန်မာ
Unicycle အျခားဝါသနာႏွင့္အားကစားဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
1.80 LKs
အလွေမြးၾကက္ - မြန်မာ
အလွေမြးၾကက္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
40,000 Ks
ပိုလာ - မြန်မာ
ပိုလာ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
8,000 Ks
ျကက္တူေရြး - မြန်မာ
ျကက္တူေရြး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
50,000 Ks
Giant Bike - မြန်မာ
Giant Bike စက္ဘီးႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
3.00 LKs
ၾကက္တစ္စုံ - မြန်မာ
ၾကက္တစ္စုံ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
20,000 Ks
ဂ်ဳိးသိန္း - မြန်မာ
ဂ်ဳိးသိန္း အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
25,000 Ks