ပိုက္ဆံအိတ္ - မြန်မာ
ပိုက္ဆံအိတ္ အိတ္ႏွင့္ဖက္ရွင္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
15,000 Ks
Lucky Bracelet - မြန်မာ
Lucky Bracelet အိတ္ႏွင့္ဖက္ရွင္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
20,000 Ks
Bag - မြန်မာ
Bag အိတ္ႏွင့္ဖက္ရွင္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
6,000 Ks
လက္​ကိုင္အိတ္ - မြန်မာ
လက္​ကိုင္အိတ္ အိတ္ႏွင့္ဖက္ရွင္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
20,000 Ks