မက္မန္းသီး - မြန်မာ
မက္မန္းသီး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
2,500 Ks
ခ်ိဳခ်ဥ္ေခ်ာင္း - မြန်မာ
ခ်ိဳခ်ဥ္ေခ်ာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
1,500 Ks
Pizza Gummies Jelly - မြန်မာ
Pizza Gummies Jelly စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
850 Ks
Milo Tube - မြန်မာ
Milo Tube စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
20,000 Ks