ဝက္ေခါက္ေၾကာ္ - မြန်မာ
ဝက္ေခါက္ေၾကာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
15,000 Ks
Fruit Pizza - မြန်မာ
Fruit Pizza စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
6,000 Ks
Sausage Pizza - မြန်မာ
Sausage Pizza စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
6,000 Ks
Durine Pillow - မြန်မာ
Durine Pillow စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
7,000 Ks
Chicken Pizza - မြန်မာ
Chicken Pizza စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
7,000 Ks