စက္ကိရိယာမ်ား - မြန်မာ
စက္ကိရိယာမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
0 Ks
Makita ျဖတ္စက္ - မြန်မာ
Makita ျဖတ္စက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
5.00 LKs
Electric Barbecue Plate - မြန်မာ
Electric Barbecue Plate စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ရန္ကုန္
17,500 Ks
Handy Stitch Machine - မြန်မာ
Handy Stitch Machine စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ရန္ကုန္
5,000 Ks
High Tech Water Cannon - မြန်မာ
High Tech Water Cannon စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ရန္ကုန္
15,000 Ks
Konica Minolta Bizhub 164 Copier - မြန်မာ
Konica Minolta Bizhub 164 Copier စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, လွည္းတန္း
4.00 LKs