သဲေလွ က်င္း ၃၀ - မြန်မာ
သဲေလွ က်င္း ၃၀ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ႏွင့္ေရယာဥ္မ်ား, ဒဂံုဆိပ္ကမ္း
440.00 LKs
Jet Ski Motorboat - မြန်မာ
Jet Ski Motorboat ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ႏွင့္ေရယာဥ္မ်ား, ရန္ကုန္
19.00 LKs
10 Passenger Aluminium Boat - မြန်မာ
10 Passenger Aluminium Boat ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ႏွင့္ေရယာဥ္မ်ား, ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း
590.00 LKs