ေခါင္းေလွ်ာ္ခံု - မြန်မာ
ေခါင္းေလွ်ာ္ခံု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.80 LKs
စတီးလွည္း - မြန်မာ
စတီးလွည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေက်ာက္တံတား
3.50 LKs
Smart Finger Print Attendance Machine - မြန်မာ
Smart Finger Print Attendance Machine စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.98 LKs
Concrete Test Hammer (PSI Tester) HT-225 - မြန်မာ
Concrete Test Hammer (PSI Tester) HT-225 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.25 LKs