စက္ဘီး - မြန်မာ
စက္ဘီး အျခားစက္တပ္ယာဥ္မ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
30,000 Ks
Flatbed Trailer  - မြန်မာ
Flatbed Trailer အျခားစက္တပ္ယာဥ္မ်ား, မရမ္းကုန္း
173.00 LKs
ကုန္တင္ဂါလီ - မြန်မာ
ကုန္တင္ဂါလီ အျခားစက္တပ္ယာဥ္မ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
80,000 Ks