ငါးမွ်ားတံ (Fishing-rod) - မြန်မာ
ငါးမွ်ားတံ (Fishing-rod) အျခားဝါသနာႏွင့္အားကစားဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
20,000 Ks