ေျမေပါင္းအိုး - မြန်မာ
ေျမေပါင္းအိုး အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
16,500 Ks
မွန္တင္ခံု - မြန်မာ
မွန္တင္ခံု ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
45,000 Ks
Flat TV Stand - မြန်မာ
Flat TV Stand ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
90,000 Ks
စတီးစင္ - မြန်မာ
စတီးစင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.00 LKs
ကြ်န္းဗီဒို - မြန်မာ
ကြ်န္းဗီဒို ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
20,000 Ks
စတီးေရေႏြးဘူး - မြန်မာ
စတီးေရေႏြးဘူး အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
4,500 Ks