ေျမေပါင္းအိုး - မြန်မာ
ေျမေပါင္းအိုး အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
16,500 Ks
စတီးေရေႏြးဘူး - မြန်မာ
စတီးေရေႏြးဘူး အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
4,500 Ks
Summit 1HP Air-conditioner - မြန်မာ
Summit 1HP Air-conditioner အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.10 LKs
Peace Brother 15 KW Generator - မြန်မာ
Peace Brother 15 KW Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
8.00 LKs
Sharp Refrigerator - မြန်မာ
Sharp Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
89,000 Ks
Midea Washing Machine - မြန်မာ
Midea Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.50 LKs
Sewing Machine - မြန်မာ
Sewing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
70,000 Ks
ELBA Oven - မြန်မာ
ELBA Oven အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
100,000 Ks