ေခါင္းေလွ်ာ္ခံု - မြန်မာ
ေခါင္းေလွ်ာ္ခံု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.80 LKs
က ကတစ္​ငါး - မြန်မာ
က ကတစ္​ငါး လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, ေက်ာက္တံတား
10,000 Ks
စတီးလွည္း - မြန်မာ
စတီးလွည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေက်ာက္တံတား
3.50 LKs
Brand New iPad Sales - မြန်မာ
Brand New iPad Sales လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, ေက်ာက္တံတား
7.80 LKs
ဆိတ္သားအမြစပ္ - မြန်မာ
ဆိတ္သားအမြစပ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ေက်ာက္တံတား
5,000 Ks
ဆိတ္သားအမြခ်ိဳ - မြန်မာ
ဆိတ္သားအမြခ်ိဳ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ေက်ာက္တံတား
6,000 Ks