ဆိတ္သားအမြစပ္ - မြန်မာ
ဆိတ္သားအမြစပ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ေက်ာက္တံတား
5,000 Ks
ဆိတ္သားအမြခ်ိဳ - မြန်မာ
ဆိတ္သားအမြခ်ိဳ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ေက်ာက္တံတား
6,000 Ks
ဆိတ္သားအခတ္ခ်ိဳ - မြန်မာ
ဆိတ္သားအခတ္ခ်ိဳ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ေက်ာက္တံတား
12,000 Ks