12
12" ပန္ကာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
10,000 Ks
Electric Fan - မြန်မာ
Electric Fan အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပုဇြန္ေတာင္
20,000 Ks
အကင္​ဖို - မြန်မာ
အကင္​ဖို အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေျမာက္ဒဂံု
30,000 Ks
အေညွာ္စုတ္စက္ - မြန်မာ
အေညွာ္စုတ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လႈိင္သာယာ
1.50 LKs
Air Conditioner 650W - မြန်မာ
Air Conditioner 650W အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း
90,000 Ks
Chang Hong Air-Con - မြန်မာ
Chang Hong Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လွည္းကူး
1.20 LKs
Sharp Refrigerator - မြန်မာ
Sharp Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
89,000 Ks
Mitsubishi 2 Door Refrigerator - မြန်မာ
Mitsubishi 2 Door Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
100,000 Ks