ေရသန္႔စက္ - မြန်မာ
ေရသန္႔စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
15,000 Ks
1.3 Hp Mitsubishi Air-con - မြန်မာ
1.3 Hp Mitsubishi Air-con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လွည္းကူး
1.90 LKs
Dry Iron - မြန်မာ
Dry Iron အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
10,000 Ks
Coffee Maker - မြန်မာ
Coffee Maker အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
30,000 Ks
Sharp 2-Door Refrigerator - မြန်မာ
Sharp 2-Door Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.45 LKs
Japanese Style Bowls - မြန်မာ
Japanese Style Bowls အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
5,500 Ks
Refrigerator - မြန်မာ
Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
70,000 Ks