အပ္ခ်ဳပ္စက္ - မြန်မာ
အပ္ခ်ဳပ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လွည္းတန္း
5,500 Ks
Hisene Washing Machine - မြန်မာ
Hisene Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သာေကတ
1.50 LKs
Twin Tub Washing Machine - မြန်မာ
Twin Tub Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သာေကတ
75,000 Ks
Panasonic Washing Machine - မြန်မာ
Panasonic Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, တာေမြ
1.10 LKs
Night Cooler Air Conditioner - မြန်မာ
Night Cooler Air Conditioner အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း
2.30 LKs
Philips Air Fryer - မြန်မာ
Philips Air Fryer အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.80 LKs
Hitachi Refrigerator - မြန်မာ
Hitachi Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
70,000 Ks
Samsonic Refrigerator - မြန်မာ
Samsonic Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2.30 LKs