ဆပ္ၿပာခြက္ - မြန်မာ
ဆပ္ၿပာခြက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လႈိင္သာယာ
2,000 Ks
ၾကက္ဥလိပ္စက္ - မြန်မာ
ၾကက္ဥလိပ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
10,000 Ks
Knife Set - မြန်မာ
Knife Set အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1,200 Ks
Lioa Voltage Regulator - မြန်မာ
Lioa Voltage Regulator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2.70 LKs
Chigo Floor Stand Air-Con 2 HP - မြန်မာ
Chigo Floor Stand Air-Con 2 HP အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2.40 LKs
မီးအားၿမွင့္စက္ - မြန်မာ
မီးအားၿမွင့္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.50 LKs
Cooker - မြန်မာ
Cooker အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
30,000 Ks
Aluminium Garlic Crusher - မြန်မာ
Aluminium Garlic Crusher အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1,200 Ks