ဂတ္စ္မီးဖုိ - မြန်မာ
ဂတ္စ္မီးဖုိ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
12,000 Ks
ေရခဲေသတၱာ - မြန်မာ
ေရခဲေသတၱာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ကမာရြတ္
1.50 LKs
ေရခဲသတၱာ - မြန်မာ
ေရခဲသတၱာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ကမာရြတ္
1.50 LKs
Glacier Freezer  - မြန်မာ
Glacier Freezer အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
3.30 LKs
LG Microwave Oven - မြန်မာ
LG Microwave Oven အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.60 LKs
MD Stand Fan - မြန်မာ
MD Stand Fan အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
12,000 Ks
Microwave Oven - မြန်မာ
Microwave Oven အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
50,000 Ks