​ေရခဲ​ေသတၱာ - မြန်မာ
​ေရခဲ​ေသတၱာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
75,000 Ks
Hot Dog Grill - မြန်မာ
Hot Dog Grill အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လွည္းတန္း
98,000 Ks
Water Cooler - မြန်မာ
Water Cooler အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လွည္းကူး
50,000 Ks
Air-Con Pressure Gauge - မြန်မာ
Air-Con Pressure Gauge အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
10,000 Ks
မီးစက္ - မြန်မာ
မီးစက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2.70 LKs
Generator - မြန်မာ
Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
5.80 LKs
Sanyo Air-Con - မြန်မာ
Sanyo Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
70,000 Ks
Microwave Oven + TV - မြန်မာ
Microwave Oven + TV အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
75,000 Ks