မီးပူတိုက္ခံု - မြန်မာ
မီးပူတိုက္ခံု အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
25,000 Ks
ေရခဲေသတၱာ - မြန်မာ
ေရခဲေသတၱာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
100,000 Ks
လက္ဆြဲမီးစက္ - မြန်မာ
လက္ဆြဲမီးစက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
30,000 Ks
မီးစက္အႀကီး - မြန်မာ
မီးစက္အႀကီး အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.20 LKs
Microwave Oven - မြန်မာ
Microwave Oven အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2.60 LKs