ဓားေသြးစက္ - မြန်မာ
ဓားေသြးစက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
5,500 Ks
LiOA Power Stabilizer - မြန်မာ
LiOA Power Stabilizer အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကင္း
40,000 Ks
Kenbo Generator - မြန်မာ
Kenbo Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကင္း
2.00 LKs
T-Home Fridge - မြန်မာ
T-Home Fridge အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကင္း
2.50 LKs
Philips AirFryer - မြန်မာ
Philips AirFryer အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေရႊၿပည္သာ
1.50 LKs
Generator - မြန်မာ
Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
3.00 LKs
3HP Chigo Air-Con - မြန်မာ
3HP Chigo Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2.20 LKs
5HP Chigo Air-Con - မြန်မာ
5HP Chigo Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
3.50 LKs