ခ်ိတ္ - မြန်မာ
ခ်ိတ္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
300 Ks
MBO Air-Conditioner - မြန်မာ
MBO Air-Conditioner အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
3.60 LKs
Apple Peeler - မြန်မာ
Apple Peeler အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
6,500 Ks
Mini Washine Machine - မြန်မာ
Mini Washine Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
53,000 Ks
Nibban Refrigerator - မြန်မာ
Nibban Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
42,000 Ks