ေရာင္းမည္ - မြန်မာ
ေရာင္းမည္ တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, လႈိင္
3.20 LKs
43
43" Hitachi TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, လႈိင္
3.30 LKs
20'' Sharp TV - မြန်မာ
20'' Sharp TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, လႈိင္
60,000 Ks
43
43" LG LED TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, လႈိင္
5.30 LKs
43
43" LG LED TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, လႈိင္
5.30 LKs
Panasonic 32
Panasonic 32" LED TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, လႈိင္
1.10 LKs
32
32" Samsung Smart TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, လႈိင္
2.60 LKs