အဝတ္​ဗိ႐ို - မြန်မာ
အဝတ္​ဗိ႐ို ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
1.10 LKs
ကုတင္​ - မြန်မာ
ကုတင္​ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
60,000 Ks
ခန္းဆီး - မြန်မာ
ခန္းဆီး ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
30,000 Ks