မွန္​စားပြဲ - မြန်မာ
မွန္​စားပြဲ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
45,000 Ks
အခန္​းစီး - မြန်မာ
အခန္​းစီး ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
30,000 Ks
အဝတ္​ဗိ႐ို - မြန်မာ
အဝတ္​ဗိ႐ို ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
1.10 LKs