အုန္းသီးဂ်ယ္လီ - မြန်မာ
အုန္းသီးဂ်ယ္လီ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, လႈိင္
2,200 Ks
BMX Bike - မြန်မာ
BMX Bike စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား, လႈိင္
1.10 LKs
Zildjian Cymbals - မြန်မာ
Zildjian Cymbals လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, လႈိင္
70,000 Ks
Recording Studio Accessories - မြန်မာ
Recording Studio Accessories လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, လႈိင္
1.70 LKs
Keyboards - မြန်မာ
Keyboards လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, လႈိင္
1.50 LKs