အုန္းသီးဂ်ယ္လီ - မြန်မာ
အုန္းသီးဂ်ယ္လီ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, လႈိင္
2,200 Ks