ဂီတာ - Myanmar (Burma)
ဂီတာ Musical Instruments, Mahar Aung Myay
75,000 Ks
ဂစ္တာ - Myanmar (Burma)
ဂစ္တာ Musical Instruments, Chan Aye Thar Zan
25,000 Ks