2007 Nissan Vanette Truck

2007 Nissan Vanette Truck - Myanmar (Burma)
2007 Nissan Vanette Truck - Myanmar (Burma)
2007 Nissan Vanette Truck - Myanmar (Burma)
2007 Nissan Vanette Truck - Myanmar (Burma)
  • 2007 Nissan Vanette Truck - Myanmar (Burma)
  • 2007 Nissan Vanette Truck - Myanmar (Burma)
  • 2007 Nissan Vanette Truck - Myanmar (Burma)
  • 2007 Nissan Vanette Truck - Myanmar (Burma)

Nissan Vanette md,2007 1000kg
AC,PW, 2W.ဓာတ္ဆီ ေအာ္တို ဂီယာ
တာယာေကာင္
အင္ဂ်င္ေအာက္ပိုင္ေကာင္
1k,7### ygn လိုင္စင္ေဝ
လူနံမည္ေပါက္
ဗန္ကား
ဗင့္ကား
ကား car

Seller: Seller

Safety tips for buyers

  • Meet the seller in a public place that you are familiar with
  • Don’t pay for anything before checking the quality of the product you are getting
  • Avoid advance payments through Western Union or other services
  • Beware of unrealistically low prices
  • Do not give personal information (bank details, credit/debit card number)

Our team of experts reviews each ad for you to make safe deals on the website.

What do you have to sell?

Sell everything for free on Ads.com.mm

Post a Free Ad Now!
Processing data