ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse)

ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse) - Myanmar (Burma)
ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse) - Myanmar (Burma)
ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse) - Myanmar (Burma)
ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse) - Myanmar (Burma)
ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse) - Myanmar (Burma)
ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse) - Myanmar (Burma)
 • ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse) - Myanmar (Burma)
 • ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse) - Myanmar (Burma)
 • ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse) - Myanmar (Burma)
 • ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse) - Myanmar (Burma)
 • ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse) - Myanmar (Burma)
 • ေပ၅၀ × ေပ၁၀၀ ဂိုေဒါင္ (50' × 100' Warehouse) - Myanmar (Burma)
Type of transaction
Rent
Surface area
5000 m2

အင္းစိန္၊ ဖြဲႏုဆီစက္လမ္း ဂိုေဒါင္ 50’x100’ , ေရွ႔ေျမပိုရွိ ေရ၊ မီး ပါ ႀကိဳးတံတားအနီး
For rent in Insein Warehouse
Insein Warehouse 50’x100’

Seller: မလိခူး အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီလိမိတက္

Safety tips for buyers

 • Meet the seller in a public place that you are familiar with
 • Don’t pay for anything before checking the quality of the product you are getting
 • Avoid advance payments through Western Union or other services
 • Beware of unrealistically low prices
 • Do not give personal information (bank details, credit/debit card number)

Our team of experts reviews each ad for you to make safe deals on the website.

What do you have to sell?

Sell everything for free on Ads.com.mm

Post a Free Ad Now!
Processing data