ဇာဂါဝန္ - မြန်မာ
ဇာဂါဝန္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
8,900 Ks
ဂ်ာကင္​ - မြန်မာ
ဂ်ာကင္​ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, မႏၱေလး
7,900 Ks
ဂ်င္းဂ်ာကင္ - မြန်မာ
ဂ်င္းဂ်ာကင္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
8,200 Ks