ခါးလွည့္စက္ - မြန်မာ
ခါးလွည့္စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, မႏၱေလး
6,500 Ks
Adidas Football Boots - မြန်မာ
Adidas Football Boots အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, အင္းစိန္
89,000 Ks
အဆီခ်ထိုင္ခံု - မြန်မာ
အဆီခ်ထိုင္ခံု အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
55,000 Ks
Binoculars Tasco 20x60 - မြန်မာ
Binoculars Tasco 20x60 အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
95,000 Ks
Pool Floats - မြန်မာ
Pool Floats အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေရနံေခ်ာင္း
37,000 Ks
Six Pack Care Machine - မြန်မာ
Six Pack Care Machine အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, အင္းစိန္
75,000 Ks
ဗယ္လီရိုက္ ခံု - မြန်မာ
ဗယ္လီရိုက္ ခံု အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, လႈိင္သာယာ
40,000 Ks
Tummy Trimmer  - မြန်မာ
Tummy Trimmer အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, မႏၱေလး
5,500 Ks