ဂီတာ - မြန်မာ
ဂီတာ ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, လြိဳင္ေကာ္
30,000 Ks