ကၽြန္းတံခါး - မြန်မာ
ကၽြန္းတံခါး ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
90,000 Ks
ကၽြန္းစားပြဲ - မြန်မာ
ကၽြန္းစားပြဲ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2.50 LKs
ကၽြန္းကုတင္ - မြန်မာ
ကၽြန္းကုတင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, တာေမြ
2.00 LKs
ထိုင္ခံု - မြန်မာ
ထိုင္ခံု ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
30,000 Ks
ႏွစ္ထပ္ကုတင္ - မြန်မာ
ႏွစ္ထပ္ကုတင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.55 LKs