ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
5.00 LKs
ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
6.00 LKs
Glacier Refrigerator - မြန်မာ
Glacier Refrigerator စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, အင္းစိန္
2.60 LKs
PrimeX International Corp - မြန်မာ
PrimeX International Corp စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား, ရန္ကုန္
0 Ks
ပိတ္စ - မြန်မာ
ပိတ္စ လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
15,000 Ks
Steel Basin - မြန်မာ
Steel Basin စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေျမာက္ဒဂံု
50,000 Ks
Torque Wrench - မြန်မာ
Torque Wrench စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, လႈိင္
3.00 LKs