ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
5.00 LKs
ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
6.00 LKs
ဝိုင္ျဖဴ - မြန်မာ
ဝိုင္ျဖဴ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
15,000 Ks
ေဆးဆိုင္ - မြန်မာ
ေဆးဆိုင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
20.00 LKs
ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
6.00 LKs