ငါးအစာ - မြန်မာ
ငါးအစာ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ပုသိမ္
2,000 Ks
ဘဲငန္း - မြန်မာ
ဘဲငန္း အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ဟသၤာတ
80,000 Ks