အေၿပးေလ႔က်င္႔စက္  - မြန်မာ
အေၿပးေလ႔က်င္႔စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေက်ာက္တံတား
5.50 LKs
Foot Massager  - မြန်မာ
Foot Massager အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
73,000 Ks
ခါးလွည့္စက္ - မြန်မာ
ခါးလွည့္စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, မႏၱေလး
6,500 Ks
Adidas Football Boots - မြန်မာ
Adidas Football Boots အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, အင္းစိန္
89,000 Ks
အဆီခ်ထိုင္ခံု - မြန်မာ
အဆီခ်ထိုင္ခံု အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
55,000 Ks
Binoculars Tasco 20x60 - မြန်မာ
Binoculars Tasco 20x60 အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
95,000 Ks