ေမ်ာက္ထီးေလး - မြန်မာ
ေမ်ာက္ထီးေလး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မိုးညွင္း
65,000 Ks
ၾကက္တူေရြးအထီး - မြန်မာ
ၾကက္တူေရြးအထီး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မိုးညွင္း
30,000 Ks
ျကက္ေတာအထီး - မြန်မာ
ျကက္ေတာအထီး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မိုးညွင္း
30,000 Ks
ႏြားေပါက္ေလး - မြန်မာ
ႏြားေပါက္ေလး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ျမစ္ႀကီးနား
1.50 LKs